Professor Vassilis Papadakis Website

Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη για το εαρινό εξάμηνο είναι: Δευτέρα 13.30 - 14.30
 

Επιχειρησιακή Στρατηγική

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατωτέρω περιγραφή του μαθήματος δεν ανταποκρίνεται στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17, αλλά σε παρελθόντα έτη. Η ισχύουσα περιγραφή του μαθήματος είναι αυτή που διανέμεται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 
Καλώς ορίσατε στο μάθημα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, ένα μάθημα που ελπίζω να βρείτε πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό. 
 
Το μάθημα δεν έχει σαν βασικό του αντικείμενο μια από τις λειτουργίες της επιχείρησης (πχ λογιστική, μάρκετινγκ, διοίκηση παραγωγής ή χρηματοδότηση). Επίκεντρό του είναι η επιχείρηση ως σύνολο, και στόχος του να ενοποιήσει τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει κατά την διάρκεια των μέχρι τώρα μεταπτυχιακών σπουδών σας. 
 
Φιλοδοξεί να σας δώσει το πλαίσιο για να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να ανταποκρίνεστε στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ακόμα θα σας διδάξει τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής. Σχεδόν πάντα, πίσω από μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση βρίσκεται μια αποτελεσματική στρατηγική. Αυτό το μάθημα θα σας δώσει τις αναλυτικές εκείνες προσεγγίσεις που θα φανούν χρήσιμες στην διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων. Θα εξετάσουμε το πως η επιχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς, ώστε να τις επηρεάσει προς όφελός της, καθώς και το πως μια επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να “αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού” στην αγορά της. Ακόμα θα μελετήσουμε το πως μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τις μοναδικές ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να επιτύχει, διατηρήσει και βελτιώσει την θέση της στην αγορά. Τέλος, θα εστιάσουμε στο πώς αυτές οι στρατηγικές επιλογές ‘δένονται’ με τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.
 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αντιμετωπίζουμε την στρατηγική σαν μια δυναμική διαδικασία, μια και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν συνεχώς για να πετύχουν μακροχρόνια πλεονεκτήματα κόστους, να διαφοροποιούνται έναντι του ανταγωνισμού, να προσελκύουν αλλά και να διατηρούν τους αναγκαίους ανθρώπινους και άλλους πόρους, και να επιβιώνουν σε περιόδους ανάπτυξης, τεχνολογικής αλλαγής αλλά και πιθανής στασιμότητας ή μαρασμού.   
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική, 
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τις μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους,
 • Nα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής),
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής,
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα, 
 • Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος προτείνεται το εξής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2011-12 (ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί):
 
 • Johnson, G., R. Whittington and K. Scholes, Exploring Strategy, Prentice Hall-Financial Times, 2010, Ninth Edition ISBN-10: ISBN10: 0273737007 text   &  ISBN-13: ISBN13: 9780273737001 text and cases.
 
Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα διεθνή βιβλία στρατηγικής, γραμμένο από τρεις κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
 
Για όσους ενδιαφέρονται για συμπληρωματικά βιβλία στρατηγικής, θα πρότεινα να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μου (www.aueb.gr/users/papadakis) όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προτεινόμενων βιβλίων αλλά και άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη στρατηγική.
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 1. Hitt, M., D.R., Ireland and R.E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, South-Western Cengage Learning, 10th edition, 2013.
 2. Grant, R.M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, seventh edition, 2010.
 3. Hill, C. and G. Jones, Strategic Management Theory: An Integrated Approach, South-Western Cengage Learning, 10th edition, 2012.
 4. Johnson G.,  R. Whittington and  K. Scholes, Exploring Strategy: Text and Cases, Prentice Hall, 9th edition, 2011. 
 5. Thompson, A.A., M.A. Peteraf, J.E. Gamble and A.J. Strickland III, Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings, 18th edition, McGraw-Hill Irwin, 2012.
 6. Lynch R., Strategic Management,  Pearson, 6th Edition, 2012.
 7. David, F.R., Strategic Management,  Pearson, 14th Edition, 2013.
 8. Wheelen, T.L. and D.J. Hunger, Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability, 13th Edition, Pearson, 2012. 
 9. Pearce J. II and R. Robinson, Strategic Management: Planning for Domestic and Global Competition, 13th Edition, Pearson, 2012. 
 10. Markides, C., Game-Changing Strategies, Jossey-Bass, 2008.
 11. Markides C., All the Right Moves: A Guide to Crafting Breakthrough Strategy, Boston, Harvard Business School Press, 2000.
 
Επιπλέον στο site του διδάσκοντα (www.aueb.gr/users/papadakis) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της στρατηγικής των επιχειρήσεων, διάφορα άρθρα και έρευνες (πχ την έρευνά μου με θέμα τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα), διαφάνειες, αλλά και χρήσιμες διασυνδέσεις (links) με άλλες σχετικές ιστοσελίδες. 
 
Επίσης στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου στρατηγικής του Τμήματος ΟΔΕ (www.lbs.aueb.gr) θα βρείτε υλικό για την έρευνα σε συναφή αντικείμενα, η οποία γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ.
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα προβλημάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

 1. Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους;
 2. Tις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες.
 3. Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από Ποιες συνθήκες;
 4. Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι θα πρέπει να προσέξει;
 5. To πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
 6. Την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;
 7. Πρέπει οι Ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές συμμαχίες με άλλες Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις; Τι πρέπει να προσέξουν;
 8. Πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης (πχ μάρκετινγκ, παραγωγή, χρηματοοικονομικό κ.α.), στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής;
 9. Σε τι βαθμό η επιχειρησιακή στρατηγική επηρεάζει/διαμορφώνει την στρατηγική μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, ανθρώπινων πόρων κλπ;
 10. Ποια είναι η κατάλληλη οργανωτική δομή για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής; Tι συστήματα αμοιβών πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηριχθεί η επιλεγείσα στρατηγική; 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ (BUSINESS STRATEGY GAME)

 
Θα έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε τις μέχρι τώρα γνώσεις και εμπειρίες σας, παίζοντας ένα από τα πιο διαδεδομένα διεθνώς επιχειρηματικά παιχνίδια Στρατηγικής. Δείτε το, όχι σαν μια επιπλέον υποχρέωση αλλά σαν μια ευκαιρία να εφαρμόσετε αυτά που διδάσκεστε στα πλαίσια του ΜΒΑ σας, χωρίς να κινδυνεύετε να απολυθείτε αν αποτύχετε. Ακόμα είναι μια ευκαιρία να συνεργαστείτε ή/και να ανταγωνιστείτε με τους συμφοιτητές σας, να μάθετε, να διασκεδάσετε, και ιδανικά να δημιουργήσετε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση. 
 
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν επιλεγμένα σχόλια φοιτητών του Executive MBA που έπαιξαν το παιχνίδι τα προηγούμενα έτη.
 
Το επιχειρηματικό παίγνιο δεν θα το ξεκινήσουμε από την πρώτη ημέρα του μαθήματος αλλά περί τα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα μετά το ξεκίνημα του μαθήματός μας. Αυτό συμβαίνει διότι θα επιθυμούσα να έχουμε πρώτα καλύψει κάποιες βασικές στρατηγικές έννοιες. Συνολικά θα κληθείτε να διοικήσετε την εταιρεία σας για 6+1 χρόνια (δηλαδή θα πάρετε 7 κανονικές αποφάσεις ως ομάδα και μια ‘δοκιμαστική’). Για κάθε απόφαση θα σας δίνεται χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι το Επιχειρηματικό Παίγνιο θα συνεχιστεί ακόμα και όταν το μάθημα της στρατηγικής θα έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
 
Το πότε και που θα παραδίδετε τις αποφάσεις σας θα το βρείτε στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού.
 
Αντικείμενο
 
Αντικείμενο του επιχειρησιακού παιγνίου είναι η εξομοίωση μιας ρεαλιστικής κατάστασης αγοράς, στην οποία συμμετέχουν ομάδες, κάθε μια από της οποίες αντιπροσωπεύει το μάνατζμεντ μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα κοινό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
 
Στόχοι του Επιχειρησιακού Παίγνιου 
 
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις επιμέρους λειτουργίες και την συνολική πορεία μιας επιχείρησης
Να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν προβλήματα σχετιζόμενα με την διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την παραγωγή, και την διοίκηση προσωπικού της επιχείρησης.
Να μεταδώσει στους συμμετέχοντες με απλό και κατανοητό τρόπο την σημασία κάποιων βασικών επιχειρησιακών μεγεθών στον καθορισμό των τελικών αποτελεσμάτων της.
Να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας ομάδας.
 
Κατάταξη των ομάδων ανάλογα με τον βαθμό επιτυχίας των αποφάσεών τους
 
Οι παραδοχές που κάνει η κάθε ομάδα και οι αποφάσεις που παίρνει κωδικοποιούνται κατάλληλα και τροφοδοτούνται σ’ ένα πρόγραμμα Η/Υ. Το πρόγραμμα αυτό αξιολογεί τις συνέπειες των αποφάσεων κάθε ομάδας στα λειτουργικά αποτελέσματα και την ταμειακή θέση της επιχείρησης, που διοικεί η ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποφάσεις των ομάδων που διοικούν τις άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Στην συνέχεια κατατάσσει τις ομάδες κατά σειρά αποτελεσματικότητας (από την πιο αποτελεσματική έως την λιγότερο αποτελεσματική).
 
Συζήτηση των αποτελεσμάτων
 
Στις αρχές του επόμενου έτους (δείτε ημερολογιακό πίνακα στις επόμενες σελίδες) θα έχουμε μια τρίωρη συζήτηση για το Strategy Game. Θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση και αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με βάση αντικειμενικά στοιχεία που προκύπτουν από το πρόγραμμα υπολογιστή. Παράλληλα τα μέλη της κάθε ομάδας αξιολογούν και κριτικάρουν την αποτελεσματικότητά τους. 
 
Περισσότερες πληροφορίες
 
Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια του 2ου μαθήματος. Θα σας παρουσιάσω το Strategy Game και να λύσω τυχόν απορίες σας. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα πάρετε το υλικό μέχρι να κληθείτε να παίξετε θα είναι περισσότερος από ένας μήνας. Παρακαλώ, φροντίστε να προγραμματίσετε το διάβασμά σας. Μια ‘καταστροφική’ πρώτη απόφαση (γιατί δεν διαβάσατε) ενδέχεται να σας φέρει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
 
Βαθμολόγηση της επίδοσής σας στο Strategy Game
 
H απόδοσή σας στο Strategy Game παίρνει το 30% του τελικού σας βαθμού στο μάθημα της επιχειρησιακής στρατηγικής
 
ΟΜΑΔΑ Σε κάθε μικρόκοσμο οι ομάδες επιβραβεύονται με:
1η.
2η.
3η.
4η.
5η.
6η.
7η.
8η.
9η.
100%  του βαθμού
85%  του βαθμού
70% του βαθμού
55% του βαθμού
35% του βαθμού
30% του βαθμού
25% του βαθμού
20% του βαθμού
20% του βαθμού
 
Σημείωση 1: Ομάδες που στην τελευταία απόφαση έχουν Game To Date Score, με άριστα τις 100 μονάδες, λιγότερες από 20 μονάδες, ανεξαρτήτως θέσης θα βαθμολογούνται με το 25% του βαθμού. Σκεφθείτε ότι στο τέλος του παιχνιδιού η πρώτη ομάδα αναμένεται να έχει 85-100 μονάδες, και κάθε μια από τις πρώτες 4-5 ομάδες αναμένεται να έχουν περισσότερες από 50 μονάδες. Κατά συνέπεια μια επιχείρηση που έχει λιγότερες από 20 μονάδες σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ανακάμψει (παρά τις πολλές φορές φιλότιμες προσπάθειες των μελών της ομάδας).
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

H τελική σας βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:
 
Συμμετοχή στην τάξη: 10%
Ατομική Εργασία: 10%
Επιχειρησιακό Παίγνιο (Strategy Game): 30%
Τελική Εξέταση: 50%
 
Σημείωση: Ανεξαρτήτως της επίδοσης στο Επιχειρησιακό Παίγνιο και τα άλλα δύο κριτήρια, αν κάποιος φοιτητής βαθμολογηθεί στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος με βαθμό κάτω από 4, θα αποτυγχάνει στο μάθημα της Στρατηγικής.
 
ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΒΑ Part Time Επιχειρησιακή Στρατηγική Περιγραφή μαθήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα
 • Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, απέναντι από την Πρυτανεία. 
 • Τηλέφωνο Γραφείου: 210-8203 272
 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη
  για το εαρινό εξάμηνο είναι:
 • Δευτέρα 13.30 - 14.30