Εργασίες

Κατεβάστε (Download) το Έντυπο Δήλωσης Εργασίας (αρχείο Word)

Στα πλαίσια του μαθήματος στρατηγικής, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του ΟΠΑ να εκπονήσουν προαιρετική εργασία. Η εργασία θα βαθμολογηθεί με άριστα το 1.5 και προστίθεται ο βαθμός στον βαθμό της εξέτασης (εφοσον το γραπτό έχει βαθμολογηθεί με 5 και πάνω). Τα θέματα εργασιών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ακολουθούν στη συνέχεια.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2019-2020

1η Εργασία: Στρατηγική Ανάλυση

Η εργασία απαιτεί από εσάς, εργαζόμενοι σε ομάδα έως 2 ατόμων, να προσεγγίσετε κάποια επιχείρηση στην οποία έχετε πρόσβαση και αφού πραγματοποιήσετε στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης να εστιάσετε στο πως αυτή αντιμετώπισε την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση μπορεί να είναι θυγατρική πολυεθνικής ή αμιγώς Ελληνική, βιομηχανική, εμπορική ή παροχής υπηρεσιών, ενώ πρέπει να απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους. Ο συγκεκριμένος ελάχιστος αριθμός εργαζομένων συνίσταται, ώστε η επιχείρηση να διαθέτει κάποια συστήματα και εσωτερικές διαδικασίες που να αξίζει να μελετήσετε και να αξιολογήσετε.

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση κάποιοι φοιτητές που η οικογένειά τους διαθέτει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση ενθαρρύνονται να επιχειρήσουν την ανάλυσή της. Με τον τρόπο αυτό και οι ίδιοι θα αποκτούσαν εμπειρίες αλλά και η οικογενειακή επιχείρηση θα μπορούσε να δεχθεί ενδεχομένως κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες προς υλοποίηση.

Στόχος της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα κείμενο (case study), η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

1.      Γενικά στοιχεία της εταιρείας: (ιστορικό, φύση δραστηριοτήτων, προϊόντα/αγορές, μέγεθος, μερίδιο αγοράς)

2.      Τάσεις στο μάκρο-περιβάλλον που επηρεάζουν την εταιρεία. (ανάλυση PEST-DG)

3.      Κλαδικό περιβάλλον και φύση ανταγωνισμού. Στοιχεία κλάδου, περιγραφή ανταγωνιστικών πιέσεων στο πλαίσιο των πέντε δυνάμεων του Porter, ανάλυση στρατηγικών ομάδων του κλάδου κ.α.

4.      Εσωτερικό περιβάλλον (οργανωτική δομή, Θεμελιώδεις Ικανότητες, αλυσίδα αξίας)

5.      Δήλωση Αποστολής/όραμα: Διαθέτει η επιχείρηση γραπτό όραμα ή/και δήλωση αποστολής; Αν ναι επισυνάψτε τα και σχολιάστε τα. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε ότι είναι η δήλωση αποστολής ή/και το όραμα;

6.      Ανάλυση δυνάμεων αδυναμιών ευκαιριών και απειλών (SWOT) με βάση τα προηγούμενα. (Πίνακας και σχολιασμός σε κύριες ευκαιρίες, απειλές, αδυναμίες και δυνάμεις).

7.      Αξιολόγηση Παρούσας κατάστασης/Προβλήματα: Περιγράψτε τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετώπισε η επιχείρηση (πχ προβλήματα κερδοφορίας, ανάπτυξης κλπ.) λόγω της οικονομικής κρίσης ή προβλημάτων στο εσωτερικό της. Μπορείτε να υποστηρίξετε τα λεγόμενά σας με ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (ρυθμοί ανάπτυξης, οικονομικά στοιχεία-κερδοφορία, απόδοση τα τελευταία 3-4 χρόνια).

8.      Τι έκανε η επιχείρηση: Περιγράψτε τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης και συσχετίστε τις με τη θεωρητική διαδικασία που περιγράφεται στα κεφάλαια 6,7,8 του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να εστιάσετε:

9.      Δικές σας Προτάσεις:

10. Υλοποίηση: Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι δικές σας προτάσεις στρατηγικής, τι αλλαγές θα συνιστούσατε να γίνουν στα 7Sτης επιχείρησης (κεφάλαιο 13) δηλαδή: α) στην οργάνωση της επιχείρησης, β) στα συστήματα της επιχείρησης, γ) στις θεμελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης, δ) στο ανθρώπινο δυναμικό της και τις ικανότητές του, ε) στο στυλ διοίκησής της.

11. Προβλέψεις αποτελεσμάτων για την προτεινόμενη στρατηγική. Προβλέψεις πωλήσεων/μεριδίου αγοράς και άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

12. Τελικά συμπεράσματα.

Επισήμανση 1:Η ανάλυση των σημείων 1-7 βαθμολογείται με το 25% του βαθμού της εργασίας. Η παρουσίαση του τι έκανε η επιχείρηση (σημείο 8), βαθμολογείται με το 20% του τελικού σας βαθμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δικές σας προτάσεις (σημεία 9 και 10), τα οποία βαθμολογούνται με 35% του τελικού βαθμού της εργασίας. Ποσοστό 10% δίνεται στα σημεία 11 και 12. Τέλος το υπόλοιπο 10% δίνεται για την καλαίσθητη παρουσίαση της εργασίας, την ύπαρξη πινάκων, γραφημάτων και την παρουσίαση της βιβλιογραφίας. Για την βιβλιογραφία, να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός το βιβλίο του μαθήματος (Παπαδάκης, 2016, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου).

Επισήμανση 2:το κείμενο της εργασίας (εξαιρείται βιβλιογραφία, πίνακες, περιεχόμενα) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4500 λέξεις.

Επισήμανση 3:Σημαντική προστιθέμενη αξία της εργασίας είναι η ικανότητα των φοιτητών να προτείνουν συγκεκριμένες επιλογές στρατηγικής και να τεκμηριώσουν αποτελεσματικά γιατί αυτές ενδείκνυνται να ακολουθηθούν από την εταιρεία. Χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία να τεκμηριώνει τις τελικές προτεινόμενες επιλογές στρατηγικής εκτιμάται ιδιαίτερα στη βαθμολόγηση της εργασίας.

Επισήμανση 4: Καθώς η εργασία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κεφάλαια 1-8, 12,13 του βιβλίου της Στρατηγικής θα ήταν χρήσιμο να έχετε διαβάσει τα αντίστοιχα κεφάλαια πριν την επίσκεψη στην εταιρεία-στόχο.

Επισήμανση 5:Το αργότερο μέχρι την 25ηΑπριλίου θα πρέπει να έχετε υποβάλλει το έντυπο έκφρασης πρόθεσης εκπόνησης εργασίας στο eclass(θα υπάρξει σχετικό linkυποβολής στο eclass) Εργασίες οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί έγκαιρα ή δεν έχουν δηλωθεί δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Επισήμανση 6: Τελική Ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι η ημέρα εξέτασης του μαθήματος (θα υπάρξει σχετικό linkυποβολής εργασίας στο eclass). Εργασίες οι οποίες θα υποβληθούν μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ να προσέξετε τη λογοκλοπή (plagiarism) στις εργασίες που παραδίδετε. Εργασίες οι οποίες αποδεδειγμένα είναι πιστή αντιγραφή από άλλες πηγές θα μηδενίζονται και ταυτόχρονα θα υπάρχει επίπτωση στο βαθμό του μαθήματος κατά τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.